Kezdőlap >> Hitel

OTP áruvásárlási gyorskölcsön

Az OTP Bank Nyrt-vel kötött megállapodásunk szerint 2005. október 1-től jogosultak vagyunk kölcsön ügyintézésre az általunk forgalmazott termékek és kiegészítők esetében.

A kölcsön igénybevételének feltételei:

 • magyar állampolgárság (érvényes személyazonossági igazolvánnyal bizonyítva.)

 • betöltött 18. életév,

 • legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszony,

 • minimum havi 32.000 Ft igazolt nettó jövedelem,

 • az OTP Bank Nyrt. hitelbírálatának való megfelelés.

A hitelbírálathoz az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

 • A személyazonossági igazolvány (és a lakcímet igazoló kártya) megfelelő oldalainak fénymásolása (az eljárás során ezt természetesen díjmentesen elkészítjük.)

 • Adókártya, TB kártya, útlevél, jogosítvány vagy közalkalmazotti igazolvány valamelyikének bemutatása és ellenőrzése.

 • Munkáltatói jövedelemigazolás (ha az OTP Bank Nyrt-nél 3 hónapos, jövedelem átutalásos Lakossági Folyószámlával rendelkezik, akkor erre nincs szükség). IDE kattintva PDF formátumban letölthető!

 • 1 hónapnál nem régebbi vezetékes telefonszámla vagy előfizetéses mobiltelefon számla vagy közüzemi számla valamelyikének bemutatása. (a lakcím ellenőrzése céljából). A hiteligénylő és a számla tulajdonosa lehet más, közvetlen hozzátartozó is.

 • Nyugdíjasok esetében, fentieken túl nyugdíjas igazolvány, utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonatának bemutatása.

 • Egyéni vállalkozók esetében, a fentieken túl vállalkozói igazolvány (vagy a tevékenység folytatására kiadott igazolás), az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallás bemutatása, a NAV által kiállított jövedelemigazolás.

 • Kötelező adóstárs bevonása, ha

  • a kölcsön összege 500.000 Ft felett van,

  • a hiteligénylő mezőgazdasági őstermelő, betéti társaság, közkereseti társaság kül- vagy beltagja,

  • a hiteligénylő munkáltatója egyéni vállalkozó.

 • Adóstárs lehet a hitelt igénybevevővel egy háztartásban élő személy vagy egyenes ági rokon.

A kölcsön minimális összege: 20.000 Ft, maximális összeg 1.000.000 Ft. A futamidő 6-tól 48 hónapig terjedhet, amelyet tetszése szerint választhat meg.

A kölcsön havi törlesztő részletei magukban foglalják az ügyleti kamatot és a kezelési költséget. Ha OTP lakossági Folyószámláról fizeti törlesztését, akkor kedvezményes hiteldíjat számítunk fel.

Hitelbírálati díj nincs!

 

IGÉNYLÉS FELTÉTELEI ÜGYFELEK OTP ÜGYFELEK*

Kölcsön összege

Minimum: 20.000 Ft

Minimum: 20.000 Ft

Maximum: 1.000.000 Ft

Maximum: 1.000.000 Ft

Saját erő mértéke
(a hitel összeg függvényében)

150.000 Ft alatt: minimum 10 %

300.000 Ft alatt: minimum 0 %

150.000 Ft felett: minimum 20 %

300.000 Ft felett: minimum 20 %

Futamidő
(választható)

Minimum: 6 hónap Minimum: 6 hónap
Maximum 48 hónap Maximum 48 hónap

Hiteldíj elemei

Éves ügyleti kamat

34,4 % 34,4 %

Havi kezelési költség
(induló hitelösszegre vetítve)

Törlesztés módjától függően: Törlesztés módjától függően:
OTP Folyószámláról: 0.8% OTP folyószámláról: 0.8%
Más bankos folyószámláról: 0,9% Más bankos folyószámláról: 0,9%
Postai befizetési lappal: 0,9% Postai befizetési lappal: 0,9%

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
500 ezer Ft összegű, 36 hónap futamidejű kölcsön esetén

40,32 %

40,32 %

Rendszeres törlesztési nap:

Választható a hónap 1. és 28. napja között

*OTP Bank NyRt-nél vezetett, legalább 3 hónapja rendszeresen forgalmazó,
jövedelem átutalásos lakossági folyószámlával rendelkező ügyfél

Áruhitel 2016. január 1-től
MEGNEVEZÉS MÉRTÉKE FIZETENDŐ

Hitelbírálati díj

0 %

0 Ft

Ügyintézési díj

8.128 Ft Minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat lát el az ügyfél kérésére. Ide tartoznak például a prolongáció, a futamidő csökkentése, valamint az ügyfél kérésére történő, hitelszámlákhoz kapcsolódó igazolás kiadása, valamint a 2010. március 1-ig kötött szerződések esetén a lejárat előtti teljes visszafizetés (teljes előtörlesztés) esetén az adminisztráció költsége.

8.128 Ft, de maximum
- a végtörlesztett tartozásösszegének 1 %-a a végtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az 1 évet
- a végtörlesztett tartozás összegének 0,5%-a, amennyiben a végtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja nem haladja meg az 1 évet
- de maximum a végtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összege

A megkötött és törlesztésre fordult kölcsön szerződések lejárat előtti teljes visszafizetése (teljes előtörlesztése) esetén

Nem kerül felszámításra, ha a teljes visszafizetett összeg kevesebb, mint 200.000 Ft és a kölcsön lejárata előtti teljes visszafizetését megelőző 12 hónap alatt egyszer sem teljesített az ügyfél díjmentes részleges előtörlesztést.

Átütemezési díj

8.128 Ft
de maximum
- az átütemezés összegének 1%-a, amennyiben az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet

Átütemezés esetében, ha az ügyfél előtörlesztést teljesít (törlesztő részlet csökkentés, vagy futamidő rövidítés céljából)

2010. március 1-jét követően kötött szerződések esetében
7.580 Ft
 
Átütemezés esetében, ha az ügyfél előtörlesztést teljesít(törlesztő részlet csökkentés vagy a futamidő rövidítés céljából)

Az ügyfél 12 havonta egyszer díjmentesen előtörleszthet, amennyiben az előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000 Ft-ot.

Szerződés módosítási díj

12.145Ft

Ügyfél kérésére végrehajtott törlesztés felfüggesztése, törlesztés felfüggesztésével kapcsolatos kombinált prolongáció esetén.

Levelezési költség

312 Ft/levél

Nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő (pl. felmondó levelek küldése Adós és Adóstárs esetén is.)

Levelezési díj

394 Ft/levél

A levelezési díj a költség  / díj módosítás következtében kiküldött tájékoztató levelek esetén fizetendő (adós és adóstárs esetén is)

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos banki tevékenység költsége (Monitoring Tevékenység költsége)

Általános esetben
1.092 Ft/hónap

Fizetendő a késedelembe esést követően, havonta

Befizetési lap kiadásának költsége

334 Ft/db
(263 Ft + ÁFA)

Fizetendő a kölcsön visszafizetéséhez biztosított - a futamidő hónapjainak számával megegyező - garnitúrán túl igényelt befizetési lap darabjai után.


Az egyedül kötelezett elhunyt ügyfelek megörökölt hitelével kapcsolatban nyújtott kedvezmények az örökös(ök) részére

MEGNEVEZÉS MÉRTÉKE ESEDÉKESSÉGE

Ügyintézési díj

0 Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a hitelt végtörleszti vagy adóscserével a hitel kötelembe lép

Levelezési költség

0 Ft

A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank nem számítja fel / utólagosan jóváírja.

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos banki tevékenység költsége (Monitoring Tevékenység Költsége)

0 Ft

A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank nem számítja fel / utólagosan jóváírja.

Késedelmi kamat

A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank nem számítja fel / utólagosan jóváírja.

Biztosítás miatti kamat és kezelési költség

Egyedül kötelezett halála esetén, amennyiben a hitelhez érvényesíthető biztosítás is kapcsolódik az ügyfél halálának időpontja és a biztosítási szolgáltatás teljesítése közti időszakban a bank a hitel hiteldíjait (hitelkamat és kezelési költség) az elhunyt ügyfél hitelszámláján nem számítja fel / utólagosan jóváírja

 

Az egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek hiteleinek lejárat előtti teljes előtörlesztése (végtörlesztése) kapcsán nyújtott kedvezmény

MEGNEVEZÉS MÉRTÉKE ESEDÉKESSÉGE

Ügyintézési díj

0 Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek esetén, a halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzés és a hagyatéki eljárás lezárta közti időszakban a hitelszámlára beérkező, a fennálló hitel tartozással megegyező összegű vagy azt meghaladó mértékű befizetések - külön rendelkezés nélkül - a hitel végtörlesztésére kerülnek elszámolásra, amely ügyintézési díjat a Bank nem számít fel.

 

Kiegészítő biztosítási szolgáltatás

Az áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön-szerződéshez automatikus haláleseti és 51%-os vagy ezt meghaladó mértékű balesetből eredő rokkantsági kockázati biztosítás kapcsolódik, amely az Adós, vagy az Adóstárs a hitelfelvételt (kölcsönszerződés aláírása) követő 90 napon túl bekövetkezett természetes elhalálozása, a hitelfelvételt követő baleseti jellegű halála vagy a fenti mértékű rokkantság esetén, a biztosítási esemény bekövetkeztekor fennálló kölcsön és hiteledíja visszafizetésére nyújt fedezetet. A biztosítási esemény bármelyik OTP Nyrt. fiókban bejelenthető.

 

Az OTP Banki Adósvédelmi Programmal és az állami Otthonvédelmi Programmal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ha hiteligénylésének / hitelkeret emelésének benyújtását megelőzően az OTP Banknál / OTP Jelzálogbanknál fizetési nehézségei áthidalására az alábbi eszközök valamelyikét vagy azok kombinációját igénybe vette, hiteligénylése / hitelkeret emelésére vonatkozó igénye a Bank belső szabályzatában meghatározott időtartamig elutasításra kerülhet. Ezen eszközök köre:

 • futamidő hosszabbítás

 • törlesztés felfüggesztés

 • törlesztés csökkentés

 • törlesztés csökkentés / felfüggesztés futamidő hosszabbítással kombinálva

 • keretcsökkentési megállapodás

 • részletfizetési megállapodás

 • LTP betéttel kombinált hitelek esetén a havonta fizetett betét összegének csökkentése

 • tartozásrendező kölcsön

 • adósságrendező hitel

 • áthidaló kölcsön

 • Otthonvédelmi Programban rögzített árfolyam melletti gyűjtőszámla hitel

 • OTP árfolyamrögzítés

 

További információ:

 • 223-0774-es telefonszámon

 • info@pcline.hu E-mail címen

 • személyesen irodánkban: 1148 Budapest, Lengyel u. 30. (Előre egyeztetett időpontban.)

Vissza